Algemene Voorwaarden | NRTO leden

Door op deze link te klikken komt u op de pagina met algemene voorwaarden consumenten en B2B, bedrijven, voor NRTO leden. Hier vindt u de algemene voorwaarden waar wij ons aan houden als NRTO lid.

NRTO gedragscode

Als NRTO lid houden we ons aan de gedragscode. Deze kunt u hier inzien

Klachtenprocedure

Wanneer een cursist een klacht heeft kan dit gericht worden aan De zaak van Frits, t.a.v. Frits Vermeulen p.a. Hoofdstraat 55, 9431AC Westerbork. Er zal binnen 4 weken gereageerd worden op het schrijven. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zullen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk 6 maanden worden afgehandeld. Als de cursist tegen de uitspraak in beroep wil gaan heeft de cursist het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen. Wanneer de klager het niet eens is over de uitspraak kan hij/zij zich wenden tot Alfa accountants Hoogeveen, t.a.v. I. Wittkamps, juridisch adviseur. Postbus 690, 7900 AR Hoogeveen. In geval van geschillen, niet zijnde puur financiële, voortvloeiende uit een overeenkomst met QUENO SPORTOPLEIDINGEN of daarop voortbouwende overeenkomsten zullen partijen trachten het geschil op te lossen door middel van mediation. De meest gerede partij zal in dat geval schriftelijk of elektronisch zijn of haar voornemen om over te gaan tot mediation kenbaar te maken. Beide partijen zullen een onafhankelijke derde kiezen welke gezamenlijk tot een bindend advies zullen komen voor beide partijen. Klachten worden geregistreerd voor een termijn van twee jaar, daarna worden alle vertrouwelijke gegevens vernietigd.