Algemene Voorwaarden | versie 1.1

Door u in te schrijven voor een opleiding gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van QUENO SPORTOPLEIDINGEN. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55732925, hoofdvestiging en kantoor 14846063 te Westerbork. Contact: info@quenosportopleidingen.nl Telefoon 0593 552895. www.quenosportopleidingen.nl QUENO SPORTOPLEIDINGEN biedt kwalitatieve opleidingen aan op het gebied van sport, dans, voeding en mentale ontspanning. QUENO SPORTOPLEIDINGEN zijn CRKBO & branche erkent.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen QUENO SPORTOPLEIDINGEN met een contractspartner, hierna te noemen cursist, van toepassing is of wordt. De voorwaarden zijn ook van toepassing in gevallen dat de wederpartij niet zelf een eventuele opleiding volgt, maar de betreffende overeenkomst voor een derde of werknemer aangaat. In die gevallen is de wederpartij verplicht degene die de opleiding gaat volgen op de inhoud van de onderhavige voorwaarden te wijzen en kennis van te laten nemen. Iedere rechtsverhouding met QUENO SPORTOPLEIDINGEN wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld. Daarnaast worden de rechtsverhoudingen met QUENO SPORTOPLEIDINGEN mede bepaald door hetgeen namens QUENO SPORTOPLEIDINGEN op andere wijzen kenbaar wordt gemaakt. De onderhavige voorwaarden zijn vermeld op de website www.quenosportopleidingen.nl onder ‘voorwaarden’. Op verzoek wordt een ieder een exemplaar van de voorwaarden verstrekt. Zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en de voorwaarden integraal zijn geaccepteerd. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zullen / zal uitsluitend de betreffende bepaling / bepalingen of deel van een betreffende bepaling /bepalingen buiten toepassing blijven. Al het overige in deze voorwaarden bepaalde blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. Als een bepaling uit deze voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het QUENO SPORTOPLEIDINGEN toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van het nietige of vernietigde bepaling.

2. De overeenkomst
Voor QUENO SPORTOPLEIDINGEN ontstaan eerst verplichtingen uit een overeenkomst nadat de door QUENO SPORTOPLEIDINGEN totale kosten van de cursus cq opleiding is voldaan. Of een aanmeldingsformulier digitaal wordt aangeleverd of schriftelijk maakt voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uit.

3. Betaling
Door u in te schrijven voor een opleiding gaat u een betalingsverplichting aan. Het gefactureerde bedrag (cursusgeld) dient middels iDEAL, creditcard of directe bankoverboeking meteen na inschrijving te worden voldaan. Indien daarom uitdrukkelijk wordt verzocht bestaat de mogelijkheid van betaling in termijnen. Dit betreffen maandelijkse termijnen. Indien QUENO SPORTOPLEIDINGEN instemt met betalingsregeling kan de betalingsregeling schriftelijk worden vastgelegd. Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen regeling is het volledige bedrag direct opeisbaar. Na inschrijving voor een opleiding krijgt de deelnemer direct een automatische bevestiging via de mail. Vervolgens wordt binnen 14 dagen de factuur verstuurd.

4. Niet tijdige betaling
Indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van een met QUENO SPORTOPLEIDINGEN gesloten overeenkomst wordt daarvan eenmalig schriftelijk bericht gedaan en wordt de wederpartij een redelijke termijn gesteld om alsnog aan de verplichtingen jegens QUENO SPORTOPLEIDINGEN te voldoen bij gebreke waarvan de rechten uit de overeenkomst komen te vervallen. Indien een betaling, hetzij een deelbetaling na vorenbedoeld schriftelijk bericht toch niet of niet tijdig wordt voldaan, wordt de vordering ter incasso uit handen gesteld en komen de daaraan verbonden kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,–, eventueel te vermeerderen met BTW en wettelijke rente gerekend vanaf de eerste vervaldag.

5. Annulering Binnen 14 dagen na schriftelijke inschrijving bestaat er de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Indien QUENO SPORTOPLEIDINGEN, buiten de 14 dagen, toch toestemming geeft tot annulering door bijzondere omstandigheden wordt een bedrag aan annuleringskosten berekend van €100,-. In gevallen dat QUENO SPORTOPLEIDINGEN bewilligt in een annulering wordt het reeds overgemaakte bedrag in depot gehouden en krijgt de wederpartij de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen. Deze mogelijkheid vervalt na 12 maanden. Het alsdan in depot gehouden bedrag wordt dan verrekend met de oorspronkelijk verzonden factuur. Indien er geannuleerd wordt, dient in alle gevallen te worden aangegeven waarom dit geschiedt. Het is aan QUENO SPORTOPLEIDINGEN om te beoordelen of de annulering op aanvaardbare en redelijke gronden wordt verzocht. Tenzij daarvoor bijzondere redenen zijn, kan het volgen van een opleiding niet onderbroken worden. Wel kan een cursist zich wenden tot QUENO SPORTOPLEIDINGEN met een dergelijk verzoek, waarbij gemotiveerd de redenen voor het betreffende verzoek dienen te worden aangegeven. In voorkomende gevallen kan QUENO SPORTOPLEIDINGEN verzoeken een medische verklaring te produceren. QUENO SPORTOPLEIDINGEN dient zich ook na inschrijving het recht voor te behouden de indeling van de opleidingen, plaats, datum en tijd zelf in te vullen, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de ingeschreven studenten. Indien een opleiding of cursus door QUENO SPORTOPLEIDINGEN wordt gecanceld, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende animo, krijgt men daarover ten spoedigste bericht en wordt het gefactureerde bedrag geretourneerd binnen 10 werkdagen, dan wel indien de student zich inschrijft voor een andere opleiding verrekend met de kosten daarvan.

6. Overmacht
In het geval van een niet toerekenbare tekortkoming van partijen bij een overeenkomst is men gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien een dergelijke situatie van overmacht tot gevolg heeft dat een overeenkomst niet meer binnen een redelijke termijn kan worden nagekomen, kunnen partijen de overeenkomst middels een aangetekend schrijven ontbinden. Buitengewone omstandigheden leveren voor QUENO SPORTOPLEIDINGEN altijd overmacht op, die QUENO SPORTOPLEIDINGEN ontheft haar verplichtingen en is zij gerechtigd om een gesloten overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is QUENO SPORTOPLEIDINGEN ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

7. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid
Iedereen die op grond van een overeenkomst met QUENO SPORTOPLEIDINGEN deelneemt aan cursussen en/of opleidingen, waaronder sportactiviteiten, dient zich te realiseren dat in het algemeen dit soort activiteiten een bepaald risico op blessures mee kan brengen. Deelname aan activiteiten van QUENO SPORTOPLEIDINGEN geschiedt op eigen risico. Er wordt door QUENO SPORTOPLEIDINGEN geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van QUENO SPORTOPLEIDINGEN of namens haar ingeschakelde personen of instituten is QUENO SPORTOPLEIDINGEN niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is QUENO SPORTOPLEIDINGEN aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of in het geval bepaalde opleidingen langer duren. Mocht QUENO SPORTOPLEIDINGEN in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, zal QUENO SPORTOPLEIDINGEN slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien bij QUENO SPORTOPLEIDINGEN twijfels leven omtrent de fysieke en psychische capaciteiten van een deelnemer aan een cursus mag QUENO SPORTOPLEIDINGEN altijd verlangen dat een adequate medische verklaring wordt geproduceerd. Nadat QUENO SPORTOPLEIDINGEN kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in nader overleg met de cursist bezien worden of al dan niet voortzetting van de cursus mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert heeft QUENO SPORTOPLEIDINGEN uiteindelijk de beslissende bevoegdheid de cursist niet langer aan de betreffende opleiding te laten deelnemen. Het resterende lesgeld wordt in dat geval terugbetaald.

8. Materialen en cursusmateriaal
Op al het door QUENO SPORTOPLEIDINGEN verstrekte materiaal behoudt QUENO SPORTOPLEIDINGEN zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten voor en de inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van QUENO SPORTOPLEIDINGEN. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft QUENO SPORTOPLEIDINGEN recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding. Materiaal dat door QUENO SPORTOPLEIDINGEN ter beschikking wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie QUENO SPORTOPLEIDINGEN de overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of aan derden ter hand te stellen. Door QUENO SPORTOPLEIDINGEN ter beschikking gestelde dvd’s en studieboeken vallen – voor zover daar niet tevens rechten van derden op rusten – onder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van QUENO SPORTOPLEIDINGEN.

9. Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die door cursisten in de opleidingen verstrekt wordt is vertrouwelijk voor de mastertrainers van QUENO SPORTOPLEIDINGEN. Er geldt ten alle tijde een geheimhoudingsplicht voor de mastertrainers betreffende bedrijfsgevoelige informatie als bedrijfssituatie, werkprocessen, klantengroepen, strategiën, alswel persoonlijke informatie betreffende de cursisten van QUENO SPORTOPLEIDINGEN.

10. AVG
Alle data (mailadres, inschrijfformulier, betalingsinformatie) die in ons bezit komt doordat een klant zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een opleiding zal alleen gebruikt worden door en voor QUENO Sportopleidingen. Mail adressen worden gebruikt voor contact i.v.m. de betreffende opleiding en mailing waarvoor de klant zich ten alle tijde kan afmelden. Wanneer een examen is afgerond worden de beoordelingsformulieren vernietigd, na een opleiding worden de feedbackformulieren vernietigd. De evaluatie aan het eind van de opleiding (ten behoeve van het CRKBO) wordt anoniem ingevuld.

KLACHTEN PROCEDURE
Wanneer een cursist een klacht heeft kan dit gericht worden aan De zaak van Frits, t.a.v. Frits Vermeulen p.a. Hoofdstraat 55, 9431AC Westerbork. Er zal binnen 4 weken gereageerd worden op het schrijven. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zullen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk 6 maanden worden afgehandeld. Als de cursist tegen de uitspraak in beroep wil gaan heeft de cursist het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen. Wanneer de klager het niet eens is over de uitspraak kan hij/zij zich wenden tot Alfa accountants Hoogeveen, t.a.v. I. Wittkamps, juridisch adviseur. Postbus 690, 7900 AR Hoogeveen.

In geval van geschillen, niet zijnde puur financiële, voortvloeiende uit een overeenkomst met QUENO SPORTOPLEIDINGEN of daarop voortbouwende overeenkomsten zullen partijen trachten het geschil op te lossen door middel van mediation. De meest gerede partij zal in dat geval schriftelijk of elektronisch zijn of haar voornemen om over te gaan tot mediation kenbaar te maken. Beide partijen zullen een onafhankelijke derde kiezen welke gezamenlijk tot een bindend advies zullen komen voor beide partijen. Klachten worden geregistreerd voor een termijn van twee jaar, daarna worden alle vertrouwelijke gegevens vernietigd.